T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİ METNİ

 

 

 

            298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da  5749 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gereği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sisteminden (AKS) seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, Kurulumuz Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS)’ne aktarılmış olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddeleri gereği 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi, Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) kapsamında muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesinde uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

            1- Kurulumuzca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sisteminden alınan, Türkiye’de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtlar, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilerek, ilgili muhtarlık bölgelerinde 26 Kasım 2008 Çarşamba günü saat 08.00’de askıya çıkarılacak ve 05 Aralık 2008 Cuma günü saat 17.00’de askıdan indirilecektir.

 

            2- Güncelleştirme amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

 

Askı  süresi içinde;

 

                              a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

 

                              b) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (yerleşim yerini değiştiren),

 

                              c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

 

                              ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

 

                              d) Olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi),

 

            Türk Vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak için ilgili nüfus müdürlüğüne,

 

                              e) Askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayan (Terhis belgesi veya Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

                             

                              f) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı olup da, yasaklılık süresi sona eren,

 

            Türk Vatandaşları ise, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

 

            başvurabileceklerdir.

 

3- Öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini yaptırarak ve nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kurulu başkanlığına da müracaat edebileceklerdir.

 

4- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesinde öngörülen seçimlerin, “başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, askı süresi içinde seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 46., 47. ve 50. maddelerinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları dikkate alınmayacaktır.

 

            5- Askıya çıkarılmış listelerde özürlü olduğu gösterilmemiş olan seçmenlerin, özürlü olduğuna ilişkin resmi belge ile ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

            6- Siyasi partilerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirdikleri parti yetkilileri, askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine, o ilçede oturan tüm seçmenlerle ilgili olarak itiraz edebileceklerdir.

           

Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ancak kendileriyle ilgili olarak itiraz edebilirler.

 

            7- Yapılacak başvuru ve itirazlarda kimliğin ve gerekiyorsa başvuru ya da itiraz konusunun belgelenmesi zorunludur.

 

8- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un değişik 144 üncü maddesinde yer alan; seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kaydettirenler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanların altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları yolundaki birinci fıkrası,

 

Yine, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 67. maddesinde yer alan; gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandıracakları yolundaki birinci fıkrası ile adrese ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlilerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin ikinci fıkrası,

 

hükümlerinin hatırlatılmasında vatandaşların ve kamu görevlilerinin güç durumda kalmalarının önlenmesi bakımından yarar görülmüştür.

 

            9- Seçmen kütüğünde ve seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına olanak yoktur. Bu nedenle, vatandaşların seçme haklarını kullanabilmeleri, siyasi partilerin de sağlıklı bir kütük oluşmasına katkı sağlayabilmeleri bakımından, askıya çıkarılan seçmen listelerini titizlikle incelemeleri gerekmektedir.

 

İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemle duyurulur.

 

 

 

 

                                   Muammer AYDIN

                                                                                                                      Yüksek Seçim Kurulu Başkanı